Hvorfor bry deg om bærekraftige investeringer?

Hvorfor bry deg om bærekraftige investeringer?

Bærekraftige investeringer sikrer en beboelig planet og kan gi god avkastning på pengene dine. Slik foregår det.

– Hater du barnebarna dine?

Det var responsen en amerikansk investor fikk da han fortalte om sin siste oljeinvestering til en venn. Hensikten var ikke å være slem. Men å få ham til å tenke over om pengene ble investert i tråd med hans egne verdier og det som var viktig for ham.

Du vil jo gjøre hva som helst for at familien din skal ha et bra liv. Ingen ønsker å ødelegge livsgrunnlaget for seg selv, eller for barn og barnebarn. Det ville vært som at en orangutang skulle hogge ned regnskogen, som den og arten er avhengig av for å overleve.

Likevel er det nettopp det vi mennesker gjør når vi lar selskaper forurense, behandle ansatte dårlig og utrydde plante- og dyreliv, uten konsekvenser.

Det gjelder heldigvis langt ifra alle selskaper.

Enkelte selskaper går til og med den andre veien, og iverksetter konkrete tiltak for å gjøre verden til et bedre og mer bærekraftig sted. Da er det kanskje naturlig å investere pengene med de som prøver å gjøre noe bra, fremfor de som ødelegger?

Hva er bærekraftige investeringer?

Bærekraftige investeringer vil her si investeringer som lar deg sette pengene dine i arbeid med selskaper som jobber for å skyve verden i en mer bærekraftig retning.

Kort fortalt betyr det å påvirke samfunn og bedrifter i en mer positiv retning med pengene dine. Rent teknisk handler det om å gjøre investeringsvalg som støtter opp om FNs bærekraftsmål og som bidrar vesentlig til å fremme Paris-avtalens klimamål og EUs miljømål.

Tre kriterier for å vurdere bærekraft

Tanken er at det finnes miljø-, sosiale og styringsmessige faktorer som påvirker hvor godt bedrifter gjør det økonomisk. Ved å ta hensyn til disse i arbeidet med å velge investeringer, får du bedre innsikt i selskapene og kan forebygge risiko og finne muligheter.

Nedenfor har du tre kriterier som brukes for å vurdere hvor bærekraftige selskaper er.

  • Miljø: Hvordan påvirker en virksomhet miljøet? Det kan være alt fra selskapets karbonavtrykk, vannforbruk og bruk av giftige stoffer til utvinningen av råvarene som brukes i produksjonen av produkter.
  • Sosiale forhold: Hvordan påvirker selskapet det sosiale, både innad i selskapet og i samfunnet ellers? Det kan være arbeiderrettigheter, tiltak for likestilling, men også hvordan driften påvirker urfolk og andre utenfor organisasjonen.
  • Eierstyring: Hvordan styrer ledelsen og styret, som representerer eierne, selskapet? Det omfatter alt fra belønningssystemer og lederlønninger til varslingssystemer og arbeid for anti-korrupsjon.

Hvorfor bry deg om bærekraftige investeringer?

En god grunn til å investere bærekraftig er å sikre at investeringene dine er på linje med verdiene dine og hva som er viktig for deg.

Jeg hører det fra flere.

De er bekymret for miljøet, overforbruk, at klimaendringer skal lede til matmangel og gjøre land og hele regioner ubeboelige. Sosiale problemer relatert til likestilling, arbeiderrettigheter og personvern nevnes også.

De ønsker derfor ikke å investere i selskaper som bidrar til problemene eller eskalerer dem. I stedet vil de ha investeringer som skyver verden i en mer bærekraftig retning. Eller som i det minste ikke gjør situasjonen verre.

Det handler vanligvis om:

  • trygghet for kommende generasjoner
  • risikohåndtering
  • mulighet for høyere avkastning

Trygghet for kommende generasjoner

Du ønsker kanskje å overlate hele eller deler av formuen din til barn eller barnebarn? Så de kan bygge videre på det du allerede har skapt? Men penger er lite verdt om selve grunnlaget for et godt liv, som naturen og tilgang på mat og drikkevann, ødelegges.

Det er derfor naturlig at stadig flere formuende mennesker ønsker å investere pengene sine bærekraftig. Hvis du ønsker å sikre barn og barnebarn økonomisk, vil det stride i mot målet ditt om du investerer pengene i selskaper som gjør fremtiden til et dårligere sted.

Det blir i så fall som å fylle vaskemaskinen med sølevann og forvente rene klær.

Risikohåndtering

Selskaper som forurenser og ødelegger møter stadig strengere krav fra myndighetene og forbrukerne, som ikke lenger aksepterer slik oppførsel. De som ikke følger kravene kan bli straffet med saftige bøter, og konsekvensene for å bryte med regelverket blir stadig større.

Informasjon spres også raskere enn noen gang, og det gir forbrukerne makt. Dermed blir det vanskeligere for selskaper som bryter med regler og etablerte normer å slippe unna. Blir man tatt kan kostnadene bli store, og når avsløringen kommer slår det fort ut på aksjekursen.

Ta for eksempel den tyske bilprodusenten Volkswagen.

De jukset for å komme på riktig side av utslippskravet med bilene sine. Da det ble kjent falt aksjekursen nesten 60 prosent på syv måneder. Det er som at 100 000 kroner skulle reduseres til rundt 40 000 kroner.

Selskaper som er gode på bærekraft er derfor bedre rustet til å imøtekomme strengere krav og reguleringer på bærekraft. Dermed er også sjansen mindre for at de ryker på en smell når myndighetene tar grep for å nå ambisiøse bærekraftsmål.

Mulighet for høyere avkastning

Myndighetenes iver etter å vri samfunnet i en mer bærekraftig retning kan også by på spennende investeringsmuligheter.

Energiproduksjonen skal endres vekk fra kull og til mer bærekraftige alternativer. Transport elektrifiseres og mer av det vi forbruker skal resirkuleres. Vi skal også få mer ut av energien som produseres og utslipp av klimagasser skal kraftig ned. Samtidig skal biologisk mangfold og økosystemer ivaretas og livskvalitet er også på agendaen.

Det skal skje ved å gi selskaper som bidrar til et mer bærekraftig samfunn, eller omstiller seg til å drive mer bærekraftig, bedre vilkår. Billigere og enklere tilgang på finansiering blir en viktig brikke. Men også subsidier og nye reguleringer for å støtte de som tar bærekraft seriøst.

Mye ligger dermed til rette for at selskaper som ruster seg for å møte bærekraftstrendene skal kunne gjøre det bra økonomisk.

Betyr bærekraft lavere avkastning?

Betyr bærekraftige investeringer lavere avkastning?

Du har har nok noen tanker om hvilken avkastning du trenger for å kunne oppnå det du ønsker med pengene dine. Blir den for lav risikerer du å bomme på målene dine. Det er derfor naturlig å stille seg spørsmålet: Betyr bærekraftige investeringer lavere avkastning?

Det ser ikke ut til å være tilfellet.

Bærekraftige investeringer kan gi høyere avkastning

Stadig flere anerkjenner at kriteriene vi bruker for å vurdere hvor bærekraftig et selskap er, kan kobles til hvor bra det vil gjøre det økonomisk.

For eksempel indikerer forskningen at selskaper som skårer bra på bærekraft kan gi høyere avkastning sammenlignet med lignende selskaper. Det pekes også på sammenhenger mellom hvor bra et selskap håndterer utfordringer og risiko knyttet til bærekraft og:

  • økonomiske resultater
  • prising av aksjen
  • hvor mye aksjen svinger.

Dette er viktig. For har du to like investeringer som kan gi samme avkastning, bør du velge investeringen som forventes å svinge minst.

Bli derfor ikke bli overrasket om fond som investerer i selskaper som er gode på bærekraft vil gjøre det bra i årene fremover. I det minste ikke dårligere enn andre.

Berg- og dalbane om du tenker smalt

Klimaendringer har vært fokus for bærekraftige investeringer de siste årene. Flere investerbare bærekraftstemaer er også på vei, som helse og livskvalitet, sirkulærøkonomi, infrastruktur, tilgang på rent vann og mer.

Vi kan dermed få sykluser hvor selskaper knyttet til ulike tema gjør det bra til forskjellige tider. Det kan skje ved at aksjemarkedet sender opp aksjekursene til selskapene som skårer høyt på hva enn tema som til enhver tid er i vinden.

Fornybar energi

Vi så dette nylig i aksjefond som investerer innen fornybar energi.

Si du investerte 100 000 kroner i et av disse fondene sommeren 2020. Da ville du først sett pengene dine stige til 240 000 kroner, for så falle brått til 156 000 kroner.

Med slike svingninger er det vanskelig å være langsiktig investert. I hvert fall om det er det eneste fondet du eier.

Det er derfor lurt å tenke helhetlig når du ønsker å investere bærekraftig. Slik at du ikke ender med å hoppe etter den ene trenden etter den andre. I så fall er veien kort til dårlig avkastning. Det er derfor fortsatt et godt råd å investere på tvers av bransjer, land og regioner, også når du ønsker å investere bærekraftig. Da unngår du at risikoen flyr i taket.

Ønsker du hjelp? Trykk her for å få hjelp med å finne den beste porteføljen for deg.

For å oppsummere: Bærekraftige investeringer vil si å sette pengene i arbeid med selskaper som skyver verden i en mer bærekraftig retning. Det handler om trygghet for barn og barnebarn, risikohåndtering og muligheter. Avkastningen kan også bli bedre, i det minste like bra, sammenlignet med “tradisjonelle” investeringer.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: