Ser lysere utsikter for fremvoksende markeder

Den fremvoksende delen av verden går for fullt, men aksjemarkedene har ikke holdt følge med det globale markedet. Nå tilsier flere faktorer at bildet kan endre seg fremover. Dette tror eksperten om veien videre.

Mens den vestlige verden sliter med høy inflasjon og resesjonsfare, går den fremvoksende delen av verden stort sett for fullt. Fremvoksende økonomiers bidrag til veksten i verdensøkonomien er betydelig, og vil bli enda mer markert fremover. Asia vil stå for 70 prosent av global vekst i år, hvor Kina og India er de viktigste driverne, ifølge det internasjonale pengefondet (IMF), som også spår at selve vekstbidraget kommer til å være høyere fra for eksempel Bangladesh enn fra Frankrike de neste 5-6 årene.

Men til tross for høy økonomisk vekst har ikke aksjemarkedene i de fremvoksende økonomiene holdt følge med de utviklede markedene de siste årene. Spørsmålet flere nå stiller seg er om det snart er duket for børs-comeback for «emerging markets».

– Flere forhold tilsier at fremvoksende markeder kan få en relativt sett bedre periode fremover enn det har hatt de siste 10 årene, sier senior porteføljeforvalter Dan Erik Glover i ODIN Forvaltning.

Markedene svinger forskjellig

Selv om fremvoksende markeder har gitt lavere avkastning enn det globale aksjemarkedet de ti siste årene, har det ikke alltid vært slik. I perioden fra 2001 til 2010 var det motsatt. Tilsvarende ga fremvoksende markeder høyere avkastning enn det globale aksjemarkedet i 1988-1994 (se figur).

– De siste 30 årene har fremvoksende markeder gitt omtrent samme avkastning som det globale markedet, men markedene svinger litt forskjellig, sier Glover.

 

Fremvoksende økonomier ga høyere avkastning enn det globale aksjemarkedet i 1988-1994 og 2001-2010, men lavere avkastning i de periodene kurven er fallende. Grafen viser det relative forholdet mellom aksjeindeksen for fremvoksende markeder (World, Emerging, Equity Indices, MSCI, Mid & Large Cap, Index, Price Return, USD) og globalindeksen (World, Equity Indices, MSCI, Mid & Large Cap, Index, Price Return, USD). Disse landene regnes som fremvoksende markeder, ifølge MSCI: India, Kina, Indonesia, Korea, Malaysia, Filippinene, Taiwan, Thailand, Brasil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, Egypt, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Forente Arabiske emirater, Sør-Afrika, Tsjekkia, Hellas, Ungarn, Polen, Tyrkia.

 

En forklaring på at markedene ikke svinger i takt, er at de fremvoksende økonomiene er avhengige av amerikanske dollar. Sterk dollar har negativ innvirkning på mange av landene.

– Mange av de fremvoksende økonomiene har ikke tilgang til tilstrekkelig finansiering i lokal valuta, og må derfor finansiere seg i tryggere valuta som for eksempel amerikanske dollar (USD). Når USD styrkes, øker finansieringskostnadene deres og marginene reduseres. Dette har det imidlertid blitt mindre av de siste 15 årene, så jeg tror at denne effekten blir mindre gjeldende fremover, sier forvalteren.

– Fremvoksende markeder er billige

Glover påpeker at inflasjonspresset fortsatt er på et høyt nivå mange steder i verden, men at det ikke er samme inflasjonspress i Asia som i den vestlige verden.

– Sentralbankene i Asia er ikke like presset inn i et hjørne som mange av sentralbankene i vesten, som øker styringsrentene for å få mindre opphetet økonomi. Nå er situasjonen for mange av de fremvoksende økonomiene altså at du har lavere inflasjon og økt støtte fra sentralbankene, sier Glover.

Samtidig er det økt etterspørsel fra Kina, som gjenåpner sakte men sikkert etter tre år med strenge restriksjoner.

– Når det gjelder teknologisektoren i Kina er det heller ikke den samme motvinden nå som det har vært de tre siste årene. Nå er det dempet regulering og snarere støtte oppunder teknologisektoren i Kina fra myndighetene. Samtidig ser jeg risikoen for ytterligere valutamotvind fra dollaren tilsvarende det vi har sett de siste 10 årene som begrenset, sier han.

I tillegg er markedet lavt priset.

– Markedet har vært billig de siste fem årene, men tidligere har vi ikke hatt mange faktorer som tilsier at markedet skal reprises. Det har vi nå. Fremvoksende markeder var faktisk litt dyrere enn utviklede markeder rundt 2010, så det er heller ikke slik at fremvoksende markeder alltid må være billigere enn utviklede markeder. Forholdet mellom markedsverdiene og de bokførte verdiene (P/B) er nå på et svært lavt nivå. Det finnes nesten ikke et eneste tilfelle historisk hvor du med dagens prising har fått negativ avkastning de neste fem årene, sier forvalteren.

– Mange miner i markedet

Gjennom aksjefondet ODIN Emerging Markets kan også du ta del i verdiskapingen som skjer i de fremvoksende markedene. Det er et aktivt forvaltet fond med fokus på langsiktig verdiskaping i fremvoksende markeder, og skiller seg vesentlig fra markedets indeks.

– Vi har en overvekt av kapitallette selskaper innen IT og industri, og undervekt i klassiske EM-sektorer som energi, råvarer, nyttetjenester og eiendom. Vi har en betraktelig lavere andel i Kina enn indeks, og større andel i India og Afrika, sier Glover.

Han er ansvarlig forvalter for fondet og jakter jevnt og trutt på solide kvalitetsselskaper med en sterk konkurranseposisjon.

– Vi reduserer risikoen ved å søke selskaper med solid balanse og fokus på bærekraft. Det er mange miner i dette markedet. I indeksen for fremvoksende markeder inngår det mange selskaper som driver innenfor bransjer som tobakk, gambling, våpen, oljesand, palmeolje og kull. Derfor mener vi at det er viktig å ha en aktiv tilnærming, for å unngå å investere i slike selskaper. Totalt er det 190 selskaper i indeksen som vi ikke ville investert i på bakgrunn av dette. Som ellers i ODIN jobber vi mye med ESG, og totalt sett er for eksempel karbonavtrykket til fondet lavere enn for indeksen, sier Glover.

God diversifiseringseffekt

Forvalteren forteller videre at de globale megatrendene er minst like sterke i fremvoksende markeder som ellers i verden.

– Hva som er mest i vinden endrer seg litt hvert år, men både kunstig intelligens (AI), greentech, digitalisering, netthandel, 5G og skybaserte løsninger er langvarige trender som er underliggende i mye av det som skjer innenfor teknologi i verden, det gjelder også i fremvoksende markeder. Innenfor mange av disse områdene er det selskaper i Asia eller Latin-Amerika som er ledende innenfor sitt felt. Vi har flere selskaper i porteføljen som spiller på nettopp disse trendene. Fremvoksende markeder har i tillegg en voksende middelklasse og økt kjøpekraft, noe som endrer handlemønsteret og skaper solide vekstmuligheter for flere av selskapene i fondet, mener Glover.

Han påpeker også at fondet har en god diversifiseringseffekt.

– ODIN Emerging Markets har ganske annerledes svingninger enn mange andre fond, noe som kan bidra til å redusere svingningene i en portefølje. Dette er overraskende nok også et fond som er relativt lavt på risikoskalaen sammenlignet med mange andre fond, selv om mange kanskje anser et emerging markets-fond som eksotisk. Dette virker ikke intuitivt, men jeg tror det er fordi det er lav korrelasjon mellom selskapene i fondet. Det bidrar til å redusere svingningene i fondet totalt sett, sier forvalteren.

Les mer om ODIN Emerging Markets her

Selv om aksjemarkedet har gått bra historisk er det ingen garanti for at det vil gjøre det i fremtiden. Avkastningen påvirkes av markedsutviklingen, risikoprofil på din investering, forvalters dyktighet og kostnader. Avkastningen kan bli negativ. Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger. Flere opplysninger finner du i fondenes nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter. Disse er tilgjengelig på www.odinfond.no.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: