Aksjesparekonto eller eget investeringsselskap - hva er best for deg?

Aksjesparekonto eller investeringsselskap – hva er best for deg?

Aksjesparekonto gir deg lignende fordeler som med investeringsselskap, uten kostnadene det medfører. Her ser vi på fordelene og ulempene ved begge løsningene, og gir deg en pekepinn på hva som kan være best.

Aksjesparekonto kommer snart. Hensikten med det hele er å gjøre det mer attraktivt for privatpersoner å spare langsiktig i aksjer og aksjefond. For eksempel kan du selge og kjøpe fond uten å utløse skatt på gevinst. Skatten betaler du først når pengene tas ut av kontoen. Fordelen er at mer av gevinsten kan reinvesteres og dermed kan du oppnå en enda større gevinst på investeringene.

Det er en mulighet investorer med egne investeringsselskap allerede har. Du kan dermed se aksjesparekonto som en forenklet variant av å ha eget investeringsselskap, men uten de kostnader det medfører. Jeg sier forenklet da nyvinningen skiller seg ut på flere punkter.

Fem ting som skiller aksjesparekonto fra investeringsselskap:

 1. Aksjesparekonto sparer deg for papirarbeidet og kostnadene eget selskap medfører
 2. I motsetning til investeringsselskap kan ikke en aksjesparekonto overføres til flere personer uten å utløse skatt på opparbeidede gevinster
 3. Utbytte beskattes som vanlig på aksjesparekonto
 4. Aksjesparekonto begrenser hva du kan investere i (men bra nok for de fleste)
 5. Du får skjermingsfradrag på aksjesparekonto

Fakta: Hva er egentlig et investeringsselskap?

Et investeringsselskap er et aksjeselskap som eier aksjer i andre selskaper, aksjefond eller andre verdipapirer. Inntektene kommer typisk fra avkastning i aksjer og utbytte. Fordelen med å opprette eget selskap er at investeringer i enkeltaksjer og aksjefond her faller inn under fritaksmetoden.

Fritaksmetoden innebærer at selskapet ikke er skattepliktige for aksjeinntekter (utbytte og gevinst) eller har fradragsrett for tap.

Skatten må du likevel betale, men det skjer først når du tar inntektene ut av selskapet enten ved utbytte eller når du selger eierandelene. Merk at utbytte fra aksjer skattes med 3 prosent (0,72 prosent i praksis) inn i investeringsselskapet, dersom investeringsselskapets eierandel er mindre enn 90 prosent.

Fordeler og ulemper med aksjesparekonto kontra investeringsselskap

Aksjesparekonto eller investeringsselskap, fordeler og ulemper

Aksjesparekonto gir deg et alternativ til å opprette eget investeringsselskap.

Slipp papirarbeid og kostnader med aksjesparekonto

Fordelen med aksjesparekonto er at du slipper kostnadene og arbeidet som eget investeringsselskap medfører. Ikke bare må selskapet opprettes og egenkapital innbetales, men du må også føre regnskap. Med aksjesparekonto slipper du slikt, da tilbyder ordner det meste. Samtidig vil kontoen bli kostnadsfri for deg som kunde hos ODIN.

Større investeringsunivers med investeringsselskap

Du kan kun eie børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis, og aksjefond innenfor EØS, og andeler i aksjefond i EØS-området på aksjesparekonto. Hjemmehørende handler om hvor selskapet holder til i skattemessig forstand. Rente- og kombinasjonsfond med mindre enn 80 prosent aksjeandel omfattes ikke ordningen.

Gjennom et investeringsselskap kan du derimot kan eie all slags aksjer hjemmehørende i EØS og være omfattet av fritaksmetoden. Det gjelder også aksjer som ikke er børsnoterte. 

Du kan også eie aksjer utenfor – da må du eie minst 10 prosent av aksjene sammenhengende over minst to år. Og selskapet kan ikke være i et lavskatteland – land med skattenivå lavere enn to tredjedeler av skattenivået gjeldende for lignende selskaper i Norge.

Skatt

Gevinster fra aksjer og aksjefond på aksjesparekonto er skattefrie inntil du flytter pengene ut av kontoen. Du kan altså kjøpe og selge aksjer og aksjefond innad ordningen uten å utløse skatt. Uttak som overstiger innskuddet minus skjermingsfradrag er skattepliktig. Det blir omtrent som i et investeringsselskap.

En ulempe med aksjesparekonto er at utbytte beskattes som vanlig.

I et investeringsselskap derimot slipper du unna med 3 prosent (0,72 prosent i praksis). Skatt på inntektene fra utbytte og gevinst betaler du først når pengene tas ut av selskapet, og da til 29,76 prosent i 2017.

Rente- og obligasjonsfond utsettes for dobbeltbeskatning i investeringsselskap.

Gevinster og utdelinger beskattes først i investeringsselskapet, og så igjen når du tar pengene ut i form av utbytte. Skal du først eie rente- og obligasjonsfond, så er typisk fondskonto eller vanlig verdipapirkonto bedre valg.

Du kan ta ut det opprinnelige innskuddet fra begge løsningene uten å utløse skatt.

Har du skutt inn kr 100.000,- i aksjefond og det øker til 150.000,-, så kan du ta ut kr 100.000,- uten å utløse skatt. Det ligner skattereglene for utbytte fra investeringsselskap, hvor du som eier kan ta ut beløpet du har skutt inn i selskapet skattefritt.

Formuesskatt.

Du får 10 prosent rabatt på aksjeverdier eid gjennom aksjesparekonto ved beregning av formuesskatt. Rabatten gjelder bare aksjer og aksjefond, som du eier direkte. Som eier av aksjer i eget investeringsselskap får du den samme rabatten, men uavhengig av hva selskapet har investert i.

Du får ikke fradrag på tap i aksjer eller andeler i aksjefond eid gjennom investeringsselskap.

For å få skattefradrag for tap på aksjesparekonto, så må du avslutte kontoen. Det holder altså ikke å selge og tømme kontoen. Likevel har du muligheten til å få fradrag på tap hvis en investering skulle gå galt. Det kan du glemme med investeringsselskap. Her har du ingen fradragsrett for tap på aksjer eller andeler i aksjefond.

Aksjesparekonto gir skjermingsfradrag

Du opparbeider deg skjermingsfradrag for innskudd på aksjesparekonto. Skjermingen er ikke knyttet til enkeltaksjer eller fondsandeler, men baseres på hva du har skutt inn.

La oss si at du har satt inn penger i to aksjefond på en aksjesparekonto – kr 400 000,- inn i fond A og kr 600 000,- i fond B. Du selger så A med kr 100 000,- i gevinst, og tar pengene ut av kontoen. Skjermingsfradraget er for enkelthetens skyld satt til 1 prosent.

Skattepliktig gevinst blir da kr 90 000,- (skjermingsgrunnlag kr 1 million).

Gjennom investeringsselskap får du derimot ikke skjermingsfradrag.

Det er nemlig noe som kun tildeles personlige aksjonærer.

Aksjer og aksjefond kan flyttes skattefritt inn på aksjesparekonto ut 2018

Personlige aksjonærer overføre aksjer og andeler i aksjefond inn i ordningen uten å utløse skatt ut året. Innskuddet settes da til inngangsverdien av det som overføres. Det gjelder bare verdipapirer du eier direkte selv.

Ønsker du å flytte aksjefondene dine over i eget investeringsselskap, så vil du utløse skatt på gevinst.

Det kan dermed bli en kostbar affære hvis du allerede har opparbeidet deg store gevinster.

Aksjesparekonto kan ikke overføres til flere uten å utløse skatt

Du kan overføre en aksjesparekonto og innholdet til andre uten å utløse skatt på gevinst, men det er en hake. Kontoen må overføres i helhet, og da kun til en person. Du kan altså ikke fordele kontoen og innholdet på eksempelvis flere arvinger uten å utløse skatt på opparbeidede gevinster.

Det blir litt som med en bondegård, den kan kun gå til en person.

Aksjesparekonto er dermed upraktisk hvis du tenker å fordele aksjeformuen på flere.

Sånn sett kan investeringsselskap være en bedre løsning.

Her kan du nemlig overføre selskapet ved arv eller gave uten å utløse skatt. Eventuell urealisert skatt på gevinst og utbytte fra aksjeinvesteringene videreføres etter overdragelsen.

Tabell: Fordeler og ulemper med aksjesparekonto og investeringsselskap*.

Foreler og ulemper med aksjesparekonto og investeringsselskap

*Stortinget har vedtatt å utvide fristen for å flytte aksjefond til aksjesparekonto til å gjelde ut 2018

Bør du opprette aksjesparekonto eller eget investeringsselskap?

Det er umulig å gi en generell anbefaling. Likevel kan du stille deg selv et par spørsmål for å få en pekepinn på hva som kan passe best for deg:

 • Hva slags aksjer og fond ønsker du å investere i?
 • Har du allerede opparbeidet deg store urealiserte gevinster privat?
 • Hvor mye penger tenker du å investere?
 • Ønsker du etterhvert å overføre aksjeformuen til barn eller andre?

Hva slags aksjer og fond ønsker du å investere i?

På aksjesparekonto er du begrenset til børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis, og aksjefond innenfor EØS, og andeler i aksjefond i EØS-området. Ønsker du for eksempel å investere i unoterte aksjer, så kan investeringsselskap være en løsning. Husk at verdipapirer som faller utenfor fritaksmetoden, som rente- og obligasjonsfond beskattes både i selskapet og når du tar inntektene ut av det.

Du har kanskje urealiserte gevinster i aksjer eller aksjefond privat?

På aksjesparekonto er ikke det noe problem. Her kan du flytte over aksjer og aksjefond du allerede eier ut 2018 uten å utløse skatt på gevinst. Hvis du derimot overfører dette til eget investeringsselskap, så utløser du skatt på eventuell gevinst. Er det snakk om mye penger, så kan aksjesparekonto være et bedre valg.

Hvor mye penger skal du investere?

Volum har noe å si. Det koster nemlig å ha eget investeringsselskap. De som velger dette har derfor typisk noen millioner å investere, slik at fordelene veier opp for kostnader og papirarbeid.

Ønsker du mulighet til å videreføre aksjeformuen til flere barn eller andre?

Da er aksjesparekonto upraktisk. Aksjeverdiene her kan nemlig ikke overføres og fordeles på flere enn en person uten å utløse skatt på opparbeidede gevinster, selv når innehaver dør. Ønsker du å overlate mest mulig av aksjeformuen til kommende generasjoner, så er eget investeringsselskap en bedre løsning.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler:

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *.

Kommentarer er stengt.

 1. Siegfried Wenus - 8 des, 2017

  Takk for en kjempe fin og oversiktlig artikkel!
  Jeg har allikevel noen åpne spørsmål:
  Ved å ha en AS som går med overskudd så lurer jeg på om det er skattemessig gunstigere å beholde overskuddet i AS og så investere i fond eller burde man ta det ut i form av utbytte og investere i et aksjesparekonto?
  Min beregning: kr 100 i overskudd investert i fond gir forsiktig beregnet etter 10 år kr 200 (selvfølgelig mer ved en Odin-fond :-)). Da betaler jeg selskapsskatt på gevinsten på kr 100 x 24%= kr 24. Da er det igjen kr 176. Når jeg tar de ut av min AS i form av utbytte, så betaler jeg 24% på det 176 – 24% = kr 133,76 blir igjen til meg.

  Hvis jeg tar det ut med en gang som utbytte kr 100 – 24% = kr 76 som jeg investerer i et aksjesparekonto i 10 år med samme avkastning blir det kr 152, så betaler jeg 24% på overskuddet. 24% av kr 76 da blir det kr 57,76 igjen i gevinst. kr 76 + kr 57,76 = kr 133,76

  Har jeg tolket det riktig? Ulempen med første versjon er at det koster gebyrer til regnskapsfører å ha fond i AS, altså mindre gevinst?

 2. Krisitan - 11 sep, 2017

  Hei Stian.

  Fin, oversiktlig artikkel, men jeg sitter igjen med et par spørsmål.

  Hvis man har en horisont på 20 år og utover, vil det da lønne seg å opprette et investeringsselskap fremfor en investeringskonto (som ikke er nevnt i artikkelen) uavhengig av startkapital. Ta gjerne i utgp. i én million kroner.

  Hvis man skal investere på vegne av familiemedlemmer, vil dette også være mer egnet enn én eller flere investeringskontoer?

  I hvilke tilfeller vil det være mer egnet med en investeringskonto versus et investeringsselskap ut i fra forutsetningene som er gitt? (familiemedlemmer, startkapital)

  Jeg heller mot investeringsselskap, men vil gjerne forsikre meg at jeg ikke har oversett noe.

  Takk for svar.

  1. Stian Strand - 11 sep, 2017

   Hei Kristian,

   Hyggelig at du likte artikkelen!

   Akkurat det har jeg ikke sett på enda. Definitivt et tema verdt å se nærmere på fremover, så legger det til i planen for fremtidige innlegg.

   Anbefaler deg derfor å høre med en skattejurist/advokat/revisor for et presist svar på denne.

 3. Ole - 25 aug, 2017

  Hei.

  Hvordan er skatt på aksjer og utbytte ved kjøp av for eks. amerikanske ETFer via et investeringsselskap? Dobbelskatt ect

  1. Stian Strand - 28 aug, 2017

   Hei Ole,

   Skal du holde deg innen fritaksmetoden, og med de fordelene det gir, så kan du ikke handle USA noterte ETF`er i investeringsselskapet.

   1. Ole - 30 sep, 2017

    Jeg ønsker kun å eie amerikanske etfer, så da vil disse bli dobbelt beskatett i et AS? Vil aksje -fond konto være det beste på lang horisont hvis man vil eie am. etfer?

    1. Stian Strand - 2 okt, 2017

     Hei igjen Ole,

     Det høres riktig ut. Da kan fondskonto (kapitalforsikring med investeringsvalg) være et alternativ. Bare husk at skattesatsen for aksjegevinster på fondskonto kan bli endret fra og med 2018 – gitt at det er børsnoterte aksjefond du ønsker å eie. Se mer her: https://blogg.odinfond.no/aksjesparekonto-eller-fondskonto

 4. Andreas - 18 aug, 2017

  Hei,

  Er det mulig å flytte aksjer og fond til fra en investeringskonto med forsikringselement til ASK skattefritt i denne overgangsperioden som gjelder fra 01.09 og ut året?

  1. Stian Strand - 18 aug, 2017

   Hei Andreas,

   Du kan ikke flytte aksjefond eller aksjer fra investeringskonto (kapitalforsikring med investeringsvalg) til en aksjesparekonto uten å utløse skatt på opparbeidede gevinster. Overgangsregelen gjelder kun verdipapirer som du eier privat. Siden papirer på en investeringskonto eies av forsikringsselskapet som har ustedt kontoen, så faller dette utenfor overgangsregelen.

   Se mer her: https://blogg.odinfond.no/aksjesparekonto-eller-fondskonto

 5. frode - 15 aug, 2017

  Ubenyttet skjermingsfradrag må vel inngå i inngangsverdien? Og dette må vel motregnes mot mottatt aksjeutbytte slik som nå?

  1. Stian Strand - 17 aug, 2017

   Hei Frode,

   Ubenyttet skjermingsfradrag opparbeidet fra tidligere år følger med når du flytter privateide verdipapirer inn på aksjesparekontoen. Når du så realiserer en gevinst eller mottar utbytte, så vil det automatisk gå med til å redusere den skattepliktige andelen av utbytte/gevinst.

 6. Magne - 9 aug, 2017

  Såfremt man flytter allerede eiede aksjer inn i en aksjesparekonto:

  Er det opprinnelig kostpris som blir å regne som innskudd eller er det markedsverdi på overførseldatoen?

  1. Stian Strand - 11 aug, 2017

   Hei Magne,

   Opprinnelig kostpris er hva som blir inngangsverdien på aksjene når du flytter dem inn på en aksjesparekonto. Det er også hva som blir å regne som innskudd. Merk at skjermingsfradrag beregnes ut i fra laveste innskudd på kontoen i løpet av året.