Alt du trenger å vite om aksjesparekonto

Regjeringen lanserte aksjesparekonto i statsbudsjett 2017. Det er ikke det samme som fondskonto, selv om det er visse likheter.

Regjeringen lanserte aksjesparekonto i forslag til statsbudsjett 2017. Hurra! Hensikten er å fremme småsparernes eierskap i norske bedrifter. Her skal du kunne investere langsiktig i børsnoterte aksjer og fond, uten at gevinst fra salg beskattes umiddelbart. Du må fortsatt betale skatt når gevinster realiseres, men det skjer først når pengene tas ut av kontoen. Slik håper man å gjøre det mer attraktivt for privatpersoner å spare i aksjer og fond.

Det gir nye muligheter for deg som sparer i aksjefond.

Hva er aksjesparekonto?

Alt du må vite om aksjesparekonto

Det er en konto for langsiktig sparing i aksjer og fond – forkortet KLAS. Tanken er at privatpersoner skal få lignende fordeler som profesjonelle investorer. Mulighet til å utsette skatt på gevinster vil bidra til det. Heretter blir det mulig å bytte fond hvor man sitter ”låst” inne med gevinst, uten at det utløser skatt.

Ofte hører man om noen som sitter innelåst i feil fond fordi den urealiserte gevinsten er stor. Det er ikke rart. Hvis man eier et fond hvor den urealiserte gevinsten er kr 50.000,-, så koster det i dag kr 14.375,- i skatt å bytte fond. Med aksjesparekonto bli det slutt på slike problemstillinger. Skatten kommer nemlig ikke før pengene tas ut av kontoen.

Samtidig vil du opparbeide deg skjermingsfradrag med aksjesparekonto. Selv om du bytter fond underveis, så vil du ikke bruke opp fradraget. Det vil først benyttes når du flytter pengene ut av kontoen.

Du kan ikke handle hva som helst gjennom en aksjesparekonto

Hensikten jo er å fremme eierskap i norsk næringsliv. Samtidig må politikerne ta hensyn til EØS-avtalen – du vet, samarbeidsavtalen Norge har med EU. Den inneholder et krav om likebehandling. Det betyr at du vil kunne handle aksjer notert i andre EØS land, men ikke for eksempel amerikanske.

Aksjefond som investerer i globale aksjer registrert i Norge går derimot fint.

Kombinasjonsfond og rentefond blir dog ikke inkludert. Kun aksjefond med en aksjeandel fra 80% og oppover vil omfattes av ordningen. Det betyr at du kan eie et kombinasjonsfond med 80% aksjer og 20% renter på en aksjesparekonto. Samtidig slipper du å bekymre deg for at et fond plutselig ikke lenger oppfyller kravet. Det vil nemlig gjelde på det tidspunkt fondsandelene anskaffes.

Overgangen til aksjesparekonto

For å forenkle overgangen til aksjesparekonto ønsker man å opprette en ”fredningsperiode”. Det betyr at det vil bli mulig å overføre aksjer og fondsandeler til aksjesparekontoen uten å utløse skatt. Sannsynligvis vil det gjelde ut skatteåret 2017. Eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag vil følge med over. Det vil så ses som ubenyttet skjerming på aksjesparekontoen. Inngangsverdien på fondsandelene som flyttes vil settes til hva enn de var den gang de ble kjøpt.

Aksjesparekonto endelig ute på høring

Finansdepartementet sendte 23 mars 2017 detaljene for aksjesparekonto ut på høring. Før produktet kan bli en realitet skal det nemlig godkjennes i en rekke instanser. Fristen for partene å bli enige er satt til 12. mai. Aksjesparekonto blir altså ikke en realitet før dette er på plass.

Det er også først da vi får vite hvordan produktet endelig blir.

Høringsnotatet i helhet med alle detaljer om hva som foreslås finner du her.

Aksjesparekonto er ikke lik fondskonto (investeringskonto)

Aksjesparekonto er ikke det samme som fondskonto

Aksjesparekonto er ikke det samme som fondskonto. Det til tross for flere likhetstrekk. Selv om begge gir oss mulighet til å utsette skatt, så er ikke aksjesparekonto et forsikringsprodukt, som fondskonto. Du er selv juridisk eier av fondsandelene, og kan opparbeide deg skjermingsfradrag. Samtidig kan du ikke eie hva som helst gjennom en aksjesparekonto, mens det på fondskonto er fritt frem for tilbyder å bestemme.

Noen viktige forskjeller:

 • Du er juridisk eier av aksjer og fond eid gjennom en aksjesparekonto
 • Med aksjesparekonto beholder du skjermingsfradraget
 • Du kan kun eie aksjefond med minst 80% aksjeandel og enkeltaksjer børsnotert i Norge og EØS gjennom en aksjesparekonto
 • Utbytte går utenom aksjesparekontoen og beskattes på vanlig vis

Et ubesvart spørsmål om skatt

Det er foreløpig uvisst hvordan aksjesparekonto skal beskattes.

Regjeringen er ikke tydelig på det punktet.

Gitt dagens regelverk vil aksjefond eid gjennom fondskonto skattes med 24%, mens fond direkte beskattes med 29,76% i 2017. Grunnen til det er at fondskonto beskattes som et forsikringsprodukt. Det blir det sannsynligvis endring på fra og med neste år. Finansdepartementet har nemlig foreslått at investeringer gjort gjennom fondskonto skal skattes på linje med investeringer gjort på vanlig vis.

Det er derfor vanskelig å se at aksjesparekonto vil få noen særbehandlingen. I stedet vil du trolig måtte betale 29,76% skatt på gevinster fra fond eid gjennom aksjesparekonto den dagen pengene tas ut. Dette blir selvsagt bare spekulasjoner.

Aksjesparekonto gjør det vanskelig å planlegge skatten

På en aksjesparekonto er det «først inn, først ut» prinsippet som gjelder. Det betyr at innskuddet vil bli tatt ut før en eventuell gevinst. Hvis du har investert kr 100.000,- i et globalt aksjefond, og pengene vokser til kr 150.000,-, så kan du ta ut innskuddet på kr 100.000,- før det utløses skatt. Skatten betaler du først når gevinsten – altså, alt utover innskuddet, tas ut av aksjesparekontoen.

Kronglete hvis du ønsker å realisere tap for å få skattefradrag.

Vi vet ikke enda hvordan dette blir før detaljene er på plass. Men slik det ser ut i dag, så kan det bli utfordrende å ta tap for å få skattefradrag uten å avslutte kontoen.

Hvilken konto er rett for deg?

Med aksjesparekonto blir det snart tre kontotyper å velge mellom for deg som sparer i fond. Du kjenner nok allerede til de to andre, som er:

 • VPS-konto: Er dagens løsning for de fleste som sparer i aksjer og fond. Kall det gjerne å eie verdipapirene på tradisjonelt vis.
 • Fondskonto: Er en såkalt kapitalforsikring med investeringsvalg hvor verdipapirene eies av forsikringsselskapet. Her har du en kontrakt som sier at du skal motta avkastningen knyttet de fondene du har valgt.

De tre kontotypene har alle sine fordeler og ulemper.

Det er dermed ikke noe fasitsvar for hvilken som er best for deg.

Noen vil klare seg fint med en aksjesparekonto for fondssparingen, mens andre kan se nytten av å inkludere en fondskonto i miksen. For eksempel kan det være lurt å eie fond som utbetaler høyt utbytte og  enkelte obligasjonsfond på fondskonto. Det kommer ganske enkelt an på dine behov, som igjen har rot i din økonomi, interesse for fond og investeringer og sparemål.

Vi kommer nok derfor til å se de tre kontotypene eksistere sammen i tiden fremover.

 1. Olav T. Johansson kommenterte:

  Hei !
  Slik det fremgår av deres informasjon om nye ulike kontoer,er jeg
  i tvil om hva som vil være beste løsning for meg i fremtiden ?

  Derfor trenger jeg noen råd fra dere,da jeg også planlegger en mer aktiv rolle fremover og vil satse et beløp med høy risiko på aksjer.

  På forhånd takk

 2. Stian Strand kommenterte:

  Hei Olav, så bra. Hvis du ønsker å handle utelukkende i aksjer, og ikke obligasjoner og renter, så er KLAS et godt alternativ. Men husk at den begrenser seg til utelukkende europeiske aksjer. Skal du handle i papirer utenfor Europa er Fondskonto og Investorkonto (det som er VPS-konto i dag) det beste alternativet. Men om du ønsker å investere i verdipapirer utenfor Europa, så er jo våre fond ODIN Global, ODIN Emerging Markets og ODIN Aksje også et alternativ. De omgår denne regelen fordi fondet er norskregistrert. Mvh ODIN

 3. Jone Haakonseth kommenterte:

  Hei, hvis jeg forstår dette rett vil det, som det nå ser ut, være dumt å gå for AksjeSparingsKonto for min del, da det er sannsynlig at det blir inført høyeste skattesats (29,76%) . Og med untak av fredningsperioden på overføring fra VPS til AksjeSparingsKonto (som ikke utløser realiseringsgevinst), vil være mer fornuftig for meg å benytte tilbud fra Netfonds på å bruke investeringskonto hos dem heller. Der garanteres skatt på 24%, men igjen, det utløser realiseringsgevinst, som da igjen blir smartest å ta på denne siden av årskifte……. 1% lavere utbytte skatt i år….
  Her er det flere feller å gå i, og hvorfor har ikke stortinget redegjort for skattesats på AksjeSparingsKonto?? Dette er for dumt……typisk å sette oss småsparere i en sånn situasjon
  http://www.netfonds.no/investeringskonto-intro.php

 4. Espen kommenterte:

  Hva skjedde egentlig med dette, ble det vedtatt i statsbudsjettet?

 5. Stian Strand kommenterte:

  Hei Espen,

  Aksjesparekonto er vedtatt, men vi vet enda ikke hvordan produktet blir i praksis. Kommer tilbake på det når vi vet mer.

 6. Bjørn Langholen kommenterte:

  Jeg har ingen kommentar, men mitt spørsmål er om egenkapitalbevis omfattes av ordningen?

  1. Stian Strand kommenterte:

   Hei Bjørn,

   Godt spørsmål.

   Børsnoterte egenkapitalbevis er litt annerledes en aksjer – f.eks gir de eierne ingen råderett over selskapet. Foreløpig er det usikkert hva som kan inngå på aksjesparekonto, utover enkeltaksjer børsnotert i EU/EØS, og fond med minst 80 % aksjeandel.

   Etter å ha sett nærmere på det endelige vedtaket kan det se slik ut. Ordet «egenkapitalbevis» benyttes i hvertfall på linje med aksjer i loveteksten. Se hele vedtaket her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2016-2017/vedtak-201617-038/

 7. Per-Arne Hoel kommenterte:

  Ordningen med aksjesparekonto trer i kraft i løpet av 2017.
  Betyr dette at alle handler på en VPS-konto som omgjøres til en aksjesparekonto i løpet av 2017 vil omfattes av overgangsbestemmelsene?
  Eks.:
  Jeg selger aksjer for 1 mill og reinvesterer i andre norske aksjer for samme beløp i tidsrommet fra 2017-01-01 til aksjesparekontoen er etablert. Vil jeg da måtte skatte av denne millionen etter gjeldende regler?

  1. Stian Strand kommenterte:

   Hei Per-Arne,

   Nei, VPS-konto og Aksjesparekonto vil være to separate kontoer. Sannsynligvis blir det en fredningsperiode – f.eks ut 2017, man får på seg til å flytte ønskede aksjer og aksjefond over til aksjesparekonto. Det er i hvertfall hva som foreløpig er kommunisert.

   Se gjerne her for detaljer: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Dokumenter1/Budsjettdokumenter/Skatte–avgifts/Prop-1-LS-/Del-2-Narmere-om-forslagene/5-Personskatt-for-ovrig-/

 8. Sigbjørn Solbakken kommenterte:

  Spørsmål:
  For et par år siden kjøpte jeg aksjer for kr 100 000, verdien har i dag steget til kr 110 000. Ønsker å flytte papirene fra nåværende VPS-konto til nyopprettet aksjesparekonto.
  A. Hvilken verdi settes aksjene til, på aksjesparekontoen ?
  B. Vil overføringen medføre ekstra skatt ?
  C. Ville svaret bli det samme, dersom det dreier seg om overføring av andeler i aksjefonn og ikke om aksjer ?
  mvh Sigbjørn

  1. Stian Strand kommenterte:

   Hei Sigbjørn,

   a) Politikerne skrev dette i vedtaket:

   «Personlig skattyter kan i inntektsåret 2017 overføre børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond til aksjesparekonto uten beskatning. Kontohavers innskudd på kontoen settes til kontohaverens inngangsverdi på de overførte aksjene og andelene. Ubenyttet skjerming knyttet til de overførte aksjene og andelene anses etter overføringen som ubenyttet skjerming knyttet til aksjesparekontoen.»

   Antar derfor at opprinnelig kostpris gjelder.

   b) Ingen skatt i fredningsperioden. Den kommer først den dag pengene tas ut av aksjesparekontoen.

   c) Andeler i aksjefond og enkelt aksjer børsnotert i EØS/EU behandles likt, så vidt jeg vet per i dag.

 9. Sigbjørn Solbakken kommenterte:

  Takk for din tilbakemelding,

  til svaret ditt på mitt spørsmål A: kunne du presisere nærmere hva som menes med uttrykket «opprinnelig kostpris gjelder»

  – menes det den opprinnelige prisen jeg betalte ved inngangen
  til VPS-kontoen, kr 100 000
  – eller er «kontohavers innskudd på konto» verdien av det beløpet jeg planlegger å overføre fra VPS kontoen til aksjesparekontoen,
  nemlig kr 110 000 ?

  1. Stian Strand kommenterte:

   Hei Sigbjørn,

   Jeg mener den prisen du betalte ved anskaffelse av fondsandelene. Så, ja, den opprinnelige prisen du betalte for herligheten.

 10. Preben kommenterte:

  Hei.

  Blir det mulig å overføre fra fondskonto til aksjesparekonto uten beskatning av gevinst?

  1. Stian Strand kommenterte:

   Hei Preben,

   Det vet jeg ikke enda. Antar at det vil komme frem i høringen i Stortinget, som sannsynligvis holdes i løpet av mars. Som du skjønner, så er det fortsatt mye uklart rundt aksjesparekonto.

   Merk at aksjer/aksjefond stående på fondskonto eies juridisk av forsikringsselskapet bak produktet, og ikke av deg som privat person. Det er derfor ikke sikkert at verdipapirer på fondskonto vil omfattes av en mulig «fredningssperiode» for overføring av aksjer/aksjefond til aksjesparekonto. Men som sagt, jeg vet ikke enda.

 11. Øystein Lund kommenterte:

  Hva med forvaltningsgebyr for en aksjesparekonto ?
  Hvis det tas betydelige gebyrer for å forvalte en aksjesparekonto, må
  det tas med i vurderingen.

  Et annet spørsmål:
  Jeg har en såkalt Unit-link konto/avtale hvor jeg selv bestemmer hvor innskutte midler skal plasseres. Jeg for min del har alt i et globalt fond.
  Siden jeg nå er pensjonist får jeg utbetalt månedlig et beløp fra denne i 10 år fra påbegynt pensjonstilværelse.
  Men hva er forskjellen på denne avtalen og fondskonto og også det som kalles kapitalkonto ? Flere betegnelser finnes vel også.

  Øystein

  1. Stian Strand kommenterte:

   Hei Øystein,

   1) Eventuelle gebyrer for administrasjon av aksjesparekonto må med i beregningen når en vurderer lønnsomheten av produktet. Mye er fortsatt uklart, så hvordan ulike leverandører vil prise det vet vi ikke enda. Ellers er det sannsynlig at fond på aksjesparekonto vil ha de samme forvaltningskostnadene(hva du betaler årlig for forvaltningen av et aksjefond) som tilsvarende eid på vanlig vis.

   2) Fondskonto er et forsikringsprodukt – såkalt Unit Link. Men Unit-link kan også være en type «livrente». Det finnes altså ulike varianter, som bankene har solgt opp i gjennom årene. Det er derfor vanskelig for meg å si noe fornuftig på stående fot. Jeg ville hørt med utsteder av produktet for en nærmere forklaring.

Skriv en kommentar:

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *